افتخارات تریتا

تریتا شرکت برتر تولیدکننده از اداره کل تجهیزات پزشکی

تریتا شرکت برتر تولیدکننده از اداره کل تجهیزات پزشکی

تریتا شرکت برگزیده حوزه سلامت در دومین کنگره نوآوری و فناوری سلامت

تریتا شرکت برگزیده حوزه سلامت در دومین کنگره نوآوری و فناوری سلامت

بانک صنعت و معدن رتبه برتر نخستین جشنواره ملی کسب_وکارهای نوپا

بانک صنعت و معدن رتبه برتر نخستین جشنواره ملی کسب‌وکارهای نوپا

واحد فناور برتر مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1395

واحد فناور برتر مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1395